lock it way deep down inside.中文怎么翻译

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2022/08/09 16:16:58
lock it way deep down inside.中文怎么翻译

lock it way deep down inside.中文怎么翻译
lock it way deep down inside.中文怎么翻译

lock it way deep down inside.中文怎么翻译
将它埋藏心中 (将它锁于心的深处)

将它锁在内心很深很深的地方。

它的方式锁定内心深处。

把一件事情藏在心的最底处。
自己翻译的。

将它藏于内心深处